Školní jídelna

Platby stravného

Bezhotovostně – inkasem z účtu

Zákonný zástupce žáka si ve svém peněžním ústavu zřídí povolení k inkasu pro účet ZŠ a MŠ pro sluchově postižené č. 307 408 3359 / 0800 u České spořitelny. Vyplněnou a finančním ústavem potvrzenou přihlášku (při zadávání svolení k inkasu prostřednictvím internetového bankovnictví, není potvrzení třeba) odevzdá zpět vedoucí ŠJ. Inkasní platba pak bude probíhat automaticky každý měsíc, a to dopředu na následující období (tzn. v září, bude inkasováno za stravu na říjen atd.) vždy 18. – 20. pracovní den v měsíci. Plátce je povinen zajistit v tento termín dostatečnou finanční rezervu na svém účtu. Pro ochranu účtu je možné stanovit finanční limit platby. Je třeba zvolit alespoň 2násobek průměrné měsíční platby. Pokud nebude inkaso provedeno (např. z důvodu nízkého stavu finančních prostředků na účtu), je strávník či jeho zákonný zástupce povinen částku co nejdříve a v plné výši uhradit. Nebude-li včas a řádně uhrazeno, bude podávání stravy pozastaveno až do okamžiku vyrovnání dlužné částky.

Při bezhotovostní platbě za stravné, dochází k inkasování automaticky po celou dobu školní docházky. Není třeba povolení k inkasu přerušovat např. na období prázdnin. Peníze za odhlášené obědy zůstávají na účtu strávníka a platba na následující měsíc je automaticky ponížena o tuto částku. Konečné vyúčtování bude provedeno na konci školního roku po červnové uzávěrce. Pokud zákonný zástupce požádá, bude mu přeplatek vrácen zpět na účet. Jestliže tak neučiní, přeplatek bude převeden do následujícího školního roku. Vyúčtování lze po předběžné domluvě s vedoucí ŠJ provést kdykoli během roku.