Speciálně pedagogické centrum

Speciálně pedagogické centrum

Našimi klienty jsou děti, žáci a studenti se sluchovým postižením. K návštěvě Speciálně pedagogického centra (SPC) není potřeba doporučení lékaře, služba je bezplatná, nicméně při návštěvě je potřeba doložit aktuální zprávu od foniatra nebo ORL lékaře.

 • Zajišťujeme komplexní odborné poradenské služby pro naše klienty a jejich zákonné zástupce formou individuálních návštěv a konzultací ambulantně nebo v terénu.
 • Provádíme speciálně pedagogickou a psychologickou diagnostiku – např. vyšetření školní zralosti, vyšetření úrovně psychomotorického vývoje, posouzení speciálních vzdělávacích potřeb klientů, vyšetření profesní orientace a další
 • Pro klienty následně zpracováváme odborné podklady a doporučujeme nejvhodnější zařazení do školy a vhodná podpůrná opatření pro dítě ve škole a školském zařízení 
 • Zpracováváme posudky k uzpůsobení podmínek přijímacího řízení a k maturitní zkoušce.
 • Poskytujeme metodické a organizační konzultace všem pedagogickým pracovníkům při vzdělávání našich klientů ve všech typech škol (kromě VŠ). 
 • Spolupracujeme s dalšími SPC či PPP na zajištění služeb pro klienty, kteří mají speciální vzdělávací potřeby i v jiných oblastech.
 • Nabízíme klientům spolupráci při výběru vhodné školy a při řešení další profesní orientace.
 • Zajišťujeme metodické vedení při nácviku speciálních dovedností – znakový jazyk, odezírání, sluchové rozlišování, řeč, prstová abeceda a další
 • Pomáháme s výběrem vhodných hraček, učebnic, didaktických a kompenzačních pomůcek, vypracováváme podklady pro jejich zajištění, předáváme kontakty na další odborníky.
 • Doporučujeme odbornou literaturu.
 • Pomáháme zákonným zástupcům při řešení sociálně právních otázek.