Školní družina

Školní družina

Školní družina má dvě oddělení, a především ji navštěvují žáci prvního stupně.

Vzhledem k pestrosti zájmových činností a náročnosti celého výchovně vzdělávacího procesu ve ŠD je pro nás hlavním měřítkem plnění cílů spokojenost žáků.

Výsledky zájmových činností hodnotíme pouze podle jednoho kritéria a tím je snaha žáka. Samozřejmostí je individuální přístup ke každému žákovi. S ohledem na rozdílné schopnosti našich žáků hodnotíme v mimoškolních činnostech všechny žáky pochvalou, diplomem nebo jiným oceněním – tím saturujeme výkonové potřeby i u žáků, kteří nejsou zcela úspěšné ve vyučování.

Snažíme se podporovat mezi žáky přátelské vztahy a udržovat ve školní družině přátelskou atmosféru.

  • Školní družina je zřízena pro žáky naší školy. Každé oddělení má svou vychovatelku, která je zodpovědná za kvalitní výchovně vzdělávací program na každý den.
  • Provoz školní družiny je v době školního vyučování
  • Ranní družina začíná od 6:30 do 7:45
  • Odpolední družina začíná po skončení vyučování a provoz končí v 16:00 hodin.
  • V rozjezdový den se budova školy uzavírá v 16:00. Žáci musí být vyzvedáváni ze ŠD tak, aby se stačili v šatně převléknout a nejpozději v 16:00 opustili budovu školy.
  • Pro žáky přihlášené do ŠD vyplývá povinnost stravovat se ve školní jídelně.

Je nutné uhradit stravné vedoucí stravování nejpozději první pracovní den v měsíci nebo převodem z účtu do prvního dne v měsíci

Odhlásit stravování žáka v den nepřítomnosti je potřeba do 8,00 hod. vedoucí stravování – tel. 378 609 993

  • Přijetí žáka do školní družiny probíhá na základě písemné přihlášky, jejíž součástí je písemné sdělení zákonných zástupců žáka o rozsahu docházky a způsobu odchodu účastníka ze školní družiny.

Je nepřípustné uvolňovat žáka na základě jeho prosby nebo na základě domluvy po telefonu.

Do ŠD jsou přednostně zařazováni žáci I. – III. tříd, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnáni, žáci s bydlištěm mimo Plzeň, žáci s celotýdenní docházkou v plném režimu. Počet přijatých žáků je limitován kapacitou ŠD a prostorami školní družiny.

  • Školní družina je zpoplatněna částkou 100,- Kč na měsíc, platba je prováděna převodem na účet školy. Poplatek je nutné uhradit do 5. dne v měsíci. Opakovaná pozdní platba za školní družinu je rovněž důvodem k ukončení pobytu žáka ve školní družině.
  • Na přijetí žáka do ŠD není právní nárok.