Základní škola

Výchovný poradce

Informace výchovného poradce

Výchovný poradce, s čím vám mohu pomoci:

Konzultační hodiny: středa: 7:15 – 7:45, 13:15 – 13:30 nebo po vzájemné emailové dohodě

Kontakt: buresova@sluchpost-plzen.cz

Poradenské činnosti:

 • Kariérové poradenství a poradenská pomoc při rozhodování o dalším vzdělávání a profesní cestě
 • Pomoc při vyplňování přihlášek a zajištění včasného odeslání přihlášek, organizace schůzky se zákonným zástupcem vycházejících žáků
 • Evidence plánu pedagogické podpory pro žáky s potřebou podpůrného opatření
 • Příprava služeb kariérového poradenství pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
 • Spolupráce s Infokariérou Plzeň, Úřadem práce, ZČU Plzeň
 • Vedení písemných záznamů umožňujících doložit rozsah a obsah činnosti výchovného poradce, navržená a realizovaná opatření.
 • Vedení výchovných komisí, kontrola plnění závěrů
 • Dohled nad „Schránkou důvěry“ a řešení problémů, které se v ní objevují

Spolupráce s metodikem prevence

 • Ve spolupráci se školním metodikem prevence organizuji výchovné a preventivní akce pro žáky (besedy, exkurze, přednášky apod.)
 • Spolu se školním metodikem prevence sleduji žáky potenciálně problematické. V případě vážných problémů nebo na základě doporučení třídního učitele dáváme společně řediteli školy návrh na svolání výchovné komise. Z jejího jednání se pořizuje zápis.

Důležité odkazy:

Poradenské služby:

Výchovná komise

– Je poradní orgán ředitele školy
Složení výchovné komise:
Ředitel školy/zástupce ředitele školy
Výchovný poradce – připravuje, řídí VK, pořizuje zápis
Metodik prevence
Třídní učitel dané třídy

VK může podle potřeby přizvat: rodiče, pracovníky OSPOD , SPC, … apod

Členové VK se sejdou v případě závažnějšího problému, který byl již v minulosti řešen a nedošlo k nápravě.
Výchovná komise projednává závažné provinění vůči školnímu řádu ze strany žáků
CÍL VK:
Řešení zvýšenou absenci žáků
Neomluvenou absenci žáků
Další problémy: šikana, zhoršení prospěchu, nevhodné chování žáků během vyučování, nevhodné chování ke spolužákům, vyučujícím, zaměstnancům školy
Nastavení preventivních opatření k potlačení výskytu sociálně-patologických jevů

Výchovná komise může být také posledním pokusem školy řešit prohřešky žáků, než se škola obrátí na další orgány – např. OSPOD, Policii ČR,…

Informace SPC pro žáky 9. a 10. ročníků

SPC VYDÁVÁ PODPŮRNÁ OPATŘENÍ POUZE PRO ŽÁKY SE SLUCHOVÝM POSTIŽENÍM

Tyto žáky vedeme stále v evidenci, hlídáme termíny doporučení společně s výchovnou poradkyní. Vyšetřeni jsou u nás, tj. u K. Noskové nebo K. Brožové, jedná se o speciálně pedagogické vyšetření, které je obvykle dostačující pro účely doporučení k přijímacímu řízení. V případě nejasností ohledně výběru oboru, jeho náročnosti atd., zejména u dětí sLMP nebo u dětí svzdělávacími potížemi, je vhodné vyšetření i u psycholožky – psychologické vyšetření.

1. SŠ, OU pro žáky se sluch. postižením popř. jinými vadami :

(SŠ pro sluch. postižené Praha, Hradec králové, Valašské Meziříčí, Praktická škola dvouletá, tzv. speciální školy)

žáci potřebují doporučení našeho SPC k přijímacímu řízení na SŠ – příloha přihlášky

 • pokud se koná přijímací zkouška (jednotná přijímací zkouška, talentová zkouška, školní přijímací zkouška, ev. jiná)
 • Tyto školy žádají doporučení k zařazení, toto je tedy vystaveno, a zároveň je vystaveno doporučení k přijímacím zkouškám, pokud je žák koná. Doporučení k zařazení se vystavuje buď formou běžného doporučení v dokumentu WORD, nebo formou tzv. Doporučení podpůrných opatření ve speciálním formátu ZFO dle požadavků škol. Zde je možné např. doporučit tlumočníka znakového jazyka, pokud by šlo dítě na školu jinou než školu pro děti se sluchovým postižením apod. To je již na aktuální domluvě.
 • Nejedná se o obory typu E, které jsou součástí běžných škol, i když jsou primárně zřizované pro žáky s obtížemi v učení.

Doporučení je nutno vystavit tak, aby jej žák mohl přiložit k přihlášce k přijímacímu řízení. Rodiče tedy musí požádat SPC s předstihem – alespoň 1 měsíc před termínem odevzdání přihlášek. V případě potřeby vyšetření i u psychologa doporučujeme požádat SPC podstatně dříve kvůli malému úvazku psychologa a tím omezenému počtu termínů. Požádat mohou přímo na našem tel. čísle 378609994 – K. Brožová, 378609995 – K. Nosková, případně prostřednictvím sociální pracovnice nebo výchovné poradkyně.

Přihlášky je nutno podat do:

 • pro obory vzdělání s talentovou zkouškou do 30. listopadu žádat SPC v říjnu
 • pro obory vzdělání bez talentové zkoušky do 1. března – žádat SPC v lednu

2. Postup po přijetí běžnou školu – SŠ, OU apod.:

 • SŠ – postup stejný jako u SŠ speciální viz. výše
 • Na OU student žádné doporučení mít nemusí, ale pokud chce úlevy nebo podporu – tlumočníka,asistenta, pomůcky apod., doporučení bude potřebovat. Rodiče tedy opět SPC požádají a my po domluvě se školou doporučení vystavíme. Toto je možné, i když škola doporučení nežádá nebo nechce, jakmile je dítě přijato, a má speciální vzdělávací potřeby, škola musí poskytnout vzdělávání dle doporučení SPC. Konkrétní podoba doporučení je samozřejmě na domluvě s konkrétní školou, zejména v případě tlumočníků do znakového jazyka může být problém se zajištěním osoby tlumočníka vůbec nebo na dostatečný počet hodin.

ŽÁCI BEZ SLUCHOVÉ VADY

požádat včas o vyšetření v jiném poradenském zařízení, které řeší problematiku daného žáka – PPP Plzeň, SPC pro vady řeči, SPC pro mentální postižení, …

tj.:
Děti s poruchami chování, kam patří i ADHD, poruchami učení, psychickými obtížemi apod. – PPP místně příslušnou dle bydliště, případně dle místa zvolené školy.
Děti s vadami řeči – SPC pro děti s vadami řeči.
Děti s autismem či poruchami autistického spektra a děti s tělesným postižením – SPC Najdi mě. Kontakty na uvedená pracoviště jsou níže.

Kontakty na příslušná odborná pracoviště:

PPP – Pedagogicko-psychologická poradna
Částkova 78, Plzeň

www.pepor-plzen.cz
377 468 111
poradnaplzen@pepor-plzen.cz

Pobočky jsou pro Plzeň – město, 377 468 124, Plzeň – sever, 377 468 172, Plzeň – jih, 377 468 172, Klatovy 376 310 809, pracoviště Sušice – 376 526 671, Domažlice, 379 724 276, 722 602 200, Tachov, 374 723 158, Rokycany 371 724 960

SPC pro děti s vadami řeči
Ke Špitálskému lesu 1050/3, Plzeň

www.zrakpm.cz
775 852 001
spcrec@zrakpm.cz

SPC Najdi mě
Macháčkova 43, Plzeň

www.spcnajdime.cz
377 539 337
777 354 734
plzen@spcnajdime.cz

Střední školy v Plzeňském kraji – přehled oborů

Dny otevřených dveří na středních školách