Základní škola

Metodik prevence

Školní metodik prevence

Každý z nás se může v životě setkat se situací, na kterou sám nestačí – neví si rady. Jedním z těch, kteří nabízejí pomocnou ruku, je školní metodik prevence.

Na preventistu se může obrátit žák školy nebo jeho zákonný zástupce při jakémkoliv podezření na počátek či průběh rizikového chování u žáků (problémy v oblasti šikany, návykových látek, kriminality, vandalismu, patologického hráčství, poruch příjmu potravy, závislosti na virtuálních drogách a jiných patologických jevů, problémy domácího násilí apod.)

Děti se se svými problémy mohou také anonymně svěřit schránce důvěry, která je umístěná ve vestibulu školy nebo osobně :

Metodik prevence:

Mgr. Vlasta Čiháková

Konzultační hodiny: středa 7:30 – 7:45, 13:15 -13:30

Kontakt: cihakova@sluchpost-plzen.cz

Náplň práce školního metodika prevence

Školní metodik prevence zajišťuje metodickou, koordinační a poradenskou činnost v problematice prevence rizikového chování.

Úzce spolupracuje s vedením školy, výchovnou poradkyní, školní psycholožkou i třídními učiteli a podporuje bezpečné a zdravé klima ve třídě a ve škole.

Vyhodnocuje varovné signály spojené s možností výskytu rizikového chování a poskytuje poradenskou činnost.

Podílí se na tvorbě a naplňování Preventivního programu školy.

Organizuje přednášky, besedy a další aktivity spojené s uvedenou problematikou.

Poskytuje přímou pomoc žákům a jejich rodičům s rizikem či projevy sociálně patologických jevů.

Poskytuje metodickou podporu a pomoc při organizaci třídnických hodin.

Spolupracuje s dalšími orgány zabývajícími se péčí o děti

Bezpečnost na sociálních sítích – instrukce pro rodiče

Webové stránky pro rodiče:

První mobil – přiručka pro rodiče