Speciálně pedagogické centrum

Jak se k nám objednáte

Zákonní zástupci si mohou podat žádost o poradenskou službu telefonicky nebo e-mailem. Kontakty na konkrétní pracovnice v sekci KONTAKTY.

Žádost je možné stáhnout v sekci KE STAŽENÍ

CO JE DOBRÉ VĚDĚT PŘED PRVNÍ NÁVŠTĚVOU

Při podání žádosti o poskytnutí poradenské služby jsou zákonní zástupci poučeni o podmínkách, právech a povinnostech zákonných zástupců i poradenského zařízení.

Zákonný zástupce/klient je informován, že bez vyšetření dítěte, žáka, studenta se speciálními vzdělávacími potřebami není možné vytvořit optimální podmínky pro jeho přiměřené vzdělávání (např. tvorba individuálního vzdělávacího plánu, přítomnost asistenta pedagoga atd.).

K vyšetření je nutné přinést zprávy od ORL lékaře nebo foniatra, je vhodné přinést též zprávy jiných odborných lékařů, psychologa, jiných školských poradenských zařízení apod.

Anamnestický rozhovor je poměrně detailní a osobní – pokud některé otázky zákonný zástupce/klient vyhodnotí jako příliš osobní nebo nepříjemné, nemusí na ně odpovídat.

Vlastní vyšetření klienta a jeho průběh bude zákonnému zástupci i klientovi předem stručně popsán. S klientem se většinou pracuje samostatně. U menších nebo úzkostných dětí je vyšetření možné v přítomnosti dospělé osoby, která dítě na vyšetření doprovází.

Zákonní zástupci i klient jsou seznámeni s předběžnými závěry vyšetření, konzultace nebo intervence a s dalšími možnými postupy. Klient je o důvodech, průběhu i závěrech návštěvy v poradenském zařízení informován způsobem, který je adekvátní jeho věku a možnostem.

Předání zprávy, doporučení ke vzdělávání nebo dalších vypracovaných dokumentů proběhne dle domluvy. Doporučení ke vzdělávání bude vypracováno na základě domluvy s rodiči a to nejpozději do 30 dnů od vyšetření klienta, resp. od ukončení diagnostiky, jejíž součástí může být i konzultace se školou nebo dalšími odborníky.