Speciálně pedagogické centrum

Co nabízíme

Speciálně pedagogickou a psychologickou diagnostiku jako podklad pro doporučení podpůrných opatření pro účely vzdělávání žáků se sluchovým postižením a následně doporučujeme vhodný způsob vzdělávání, informujeme o možnostech zařazení dítěte do různých typů škol – běžné školy, školy pro děti se sluchovým postižením, jiné speciální školy či třídy.

 • Speciálně pedagogické, psychologické a sociální poradenství.
 • Speciálně pedagogickou a psychologickou intervenci.
 • Klientům, jejich zákonným zástupcům, školám a školským zařízením a pracovníkům jiných poradenských zařízení konzultace a odborné poradenské vedení, metodické vedení a metodickou podporu.
 • Spolupracujeme s orgány státní správy ve školství a v dalších resortech.
 • Pomáháme při budování způsobu komunikace.
 • Informujeme o kompenzačních pomůckách, kontaktech na odborná pracoviště.
 • Půjčujeme odbornou literaturu, kompenzační pomůcky a učebnice pro sluchově postižené včetně zesilovacích aparátů pro zlepšení komunikace ve třídě.
 • Konzultujeme výukové a výchovné obtíže spojené s handicapem.
 • Poskytujeme kariérní poradenství.
 • Individuální surdopedickou a logopedickou intervenci v odůvodněných případech.
 • Podporu vzdělávání pro žáky se sluchovým postižením ve školách běžného typu.
 • Výuku znakového jazyka pro rodinné příslušníky sluchově postižených dětí.
 • Orientační diagnostiku sluchu a nácvik na audiometrické vyšetření u foniatra.

SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ A PSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA

Speciálně pedagogické a psychologické vyšetření se provádí na základě podání žádosti o poskytnutí poradenské službya se souhlasem zákonného zástupce/plnoletého klienta. Podnětem jsou nejčastěji výukové či výchovné obtíže nebo otázky predikce vývoje obtíží. Cílem je nastavení vhodných postupů k podpoře rozvoje schopností a dovedností klienta. Výstupy z vyšetření jsou vydávány písemně a jsou podkladem pro vypracování doporučení ke vzdělávání. Závěry vyšetření jsou vždy konzultovány se zákonnými zástupci i klientem.

Speciálně pedagogické vyšetření se zaměřuje převážně na:

 • posouzení školní zralosti
 • posouzení vzdělávacích potřeb
 • doporučení k přeřazení do jiného vzdělávacího programu
 • odklad povinné školní docházky
 • doporučení ke studiu na SŠ
 • doporučení k přijímacím zkouškám na SŠ
 • doporučení k uzpůsobení podmínek vykonání maturitní zkoušky

Psychologické vyšetření se zaměřuje převážně na:

 • hodnocení psychomotorického vývoje
 • diagnostiku rozumových schopností

Odklad povinné školní docházky

Není-li dítě po dovršení šestého roku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok. Začátek povinné školní docházky je možno odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

K odkladu je potřeba:

 • písemná žádost zákonného zástupce
 • doporučení školského poradenského zařízení (SPC)
 • doporučení dětského lékaře nebo praktického lékaře pro děti a dorost nebo lékaře specialisty

Pokud je dítěti udělen odklad povinné školní docházky, je stejně jako v posledním roce docházky do mateřské školy před zápisem osvobozeno od úplaty. Následující školní rok se musí dítě k zápisu do první třídy základní školy opět přihlásit.

Doporučení k uzpůsobení podmínek pro maturitní zkoušku

Právo na uzpůsobení podmínek vzdělávání a ukončování vzdělávání je žákům se zdravotním postižením nebo zdravotním znevýhodněním zaručeno zákonem.
Žák s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky je žák se zdravotním postižením nebo zdravotním znevýhodněním, kterému je na základě jeho žádosti umožněno konat maturitní zkoušku za podmínek odpovídajících jeho vzdělávacím potřebám.

K přiznání uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky vypracuje vyškolený pracovník našeho SPC posudek a ten odevzdá žák řediteli školy spolu s přihláškou k maturitní zkoušce. Posudek obsahuje údaje o zařazení žáka do příslušné kategorie a skupiny podle typu vzdělávacích potřeb a míry požadovaných uzpůsobení, konkrétní popis uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky, dále výčet kompenzačních pomůcek a specifikaci případné asistence, tlumočnických služeb a popis úprav hodnocení písemného nebo ústního projevu žáka. Posudek by měl vznikat ve spolupráci mezi školským poradenským zařízením, žákem samotným, resp. jeho zákonnými zástupci a školou žáka. Díky této spolupráci by mělo být zajištěno, aby žákovo uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky bylo v souladu se způsobem, jakým byl do té doby vzděláván na střední škole.
 

Studenti, kteří budou požadovat uzpůsobení MZ a nedocházeli do žádného poradenského zařízení po dobu studia na střední škole, by měli kontaktovat naše SPC nejpozději ve druhém pololetí třetího ročníku. Není možné zajistit posudek bez předchozího speciálně pedagogického nebo psychologického vyšetření.

Student k přihlášce k maturitní zkoušce přikládá doporučení školského poradenského zařízení v termínu do 1. prosince (pro jarní termín)
a do 25. června (pro podzimní termín). Doba platnosti doporučení je 24 měsíců od jeho vydání.

SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ A PSYCHOLOGICKÁ INTERVENCE

Provádí se na základě podání žádosti o poskytnutí poradenské službya sesouhlasem zákonného zástupce/plnoletého klienta. Podnětem jsou nejčastěji výukové či výchovné obtíže nebo otázky predikce vývoje obtíží. Cílem je nastavení vhodných postupů k podpoře rozvoje schopností a dovedností klienta. Průběh a výstup z poskytovaných intervencí jsou vždy konzultovány se zákonnými zástupci i klientem. Realizují se v dohodnuté frekvenci a rozsahu. Přítomnost zákonného zástupce je možná po dohodě.

Speciálně pedagogická intervence

 • individuální intervence ve školách a školských zařízeních
 • pomoc při sestavení IVP
 • osobní konzultace s vyučujícími – řešení aktuálních potíží ve výuce
 • individuální práce s klientem
 • budování a rozvoj audioorální komunikace
 • nácvik odezírání
 • rozvoj českého znakového jazyka
 • posilování zrakového vnímání
 • doučování čtení, nácvik čtení s porozuměním
 • příprava na audiometrické vyšetření
 • individuální práce s rodinou
 • celková podpora rodiny – poradenské vedení zákonných zástupců
 • výuka znakového jazyka pro rodiče  

Psychologická intervence

 • individuální práce s klientem
 • techniky a metody zaměřené na rozvoj schopností a dovedností
 • krizová intervence, poradenství v náročných životních situacích
 • práce s rodinou
 • konzultace vhodných výchovných stylů
 • konzultace problémového chování (výchovné obtíže, somatizace, rizikové chování…)
 • poradenství pro pedagogické pracovníky

SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ

 • činnosti v oblasti sociálně-právního poradenství a sociálních intervencí
 • na získávání podkladů v rámci poradenské služby
 • spolupráce s orgány veřejné moci