Výchovný poradce

Výchovný poradce

Výchovný poradce, s čím vám mohu pomoci:

Konzultační hodiny: Čtvrtek 12,00 – 13.30

Kontakt: buresova@sluchpost-plzen.cz

Poradenské činnosti

  • Kariérové poradenství a poradenská pomoc při rozhodování o dalším vzdělávání a profesní cestě
  • Pomoc při vyplňování přihlášek a zajištění včasného odeslání přihlášek, organizace schůzky se zákonným zástupcem vycházejících žáků
  • Evidence plánu pedagogické podpory pro žáky s potřebou podpůrného opatření
  • Příprava služeb kariérového poradenství pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
  • Spolupráce s Infokariérou Plzeň, Úřadem práce, ZČU Plzeň
  • Vedení písemných záznamů umožňujících doložit rozsah a obsah činnosti výchovného poradce, navržená a realizovaná opatření.
  • Vedení výchovných komisí, kontrola plnění závěrů
  • Dohled nad „Schránkou důvěry“ a řešení problémů, které se v ní objevuj

Spolupráce s metodikem prevence

  • Ve spolupráci se školním metodikem prevence organizuji výchovné a preventivní akce pro žáky (besedy, exkurze, přednášky apod.)
  • Spolu se školním metodikem prevence sleduji žáky potenciálně problematické. V případě vážných problémů nebo na základě doporučení třídního učitele dáváme společně řediteli školy návrh na svolání výchovné komise. Z jejího jednání se pořizuje zápis.

Důležité odkazy

Poradenské služby: